Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING VAN HENGELSPORTVERENIGING KENNEMERLAND
Hengelsportvereniging Kennemerland is gevestigd te Beverwijk en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40594048.
Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Hengelsportvereniging Kennemerland verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 Hengelsportvereniging verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:
    •zich inschrijft / aanmeldt als lid bij Hengelsportvereniging Kennemerland;
    •contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2 Hengelsportvereniging Kennemerland verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:
voorletters en naam;
geboortedatum;
adres;
e-mailadres;
telefoonnummer;
leeftijd;
geslacht;
rekeningnummer(s);
En voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s), afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);
Door het meedoen aan wedstrijden geeft u toestemming dat foto’s, uitslagen, verslagen e.d. met uw naam op de website www.hsvkennemerland.nl en sociale media geplaatst mogen worden.

1.3 Hengelsportvereniging Kennemerland kan deze gegevens gebruiken om:
    •het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
    •beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
   •voorlichting (informatievoorziening);

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
U kunt contact opnemen met Hengelsportvereniging Kennemerland via e-mail: info@hsvkennemerland.nl voor:
   •meer informatie over de wijze waarop Hengelsportvereniging Kennemerland persoonsgegevens verwerkt;
   •vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
   •inzage in de persoonsgegevens die Hengelsportvereniging Kennemerland met betrekking tot u verwerkt;
   •Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Hengelsportvereniging Kennemerland.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
3.1 Hengelsportvereniging Kennemerland zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring           genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 Hengelsportvereniging Kennemerland treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw                    gegevens te beveiligen.

4. DERDEN
4.1 Hengelsportvereniging Kennemerland kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:
   •verwerkers van Sportvisserij Nederland (voor de uitvoering van de dienstverlening);
   •personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop         gebaseerde regelgeving.
4.2 Hengelsportvereniging Kennemerland verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1.        tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Hengelsportvereniging Kennemerland daartoe                  verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.