ALV 21 april

JAARVERGADERING 21 APRIL 2022
 
Het bestuur van HSV Kennemerland nodigt u uit voor de jaarvergadering op
donderdag 21 april 2022 in het clubhuis van Elza Boules, Laan van Meerestein 1, Beverwijk.
 
Aanvang: 20:00 uur.
 
Agenda
 
1. Opening
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken
 
3. Notulen van de algemene vergadering op 9 september 2021
 
4. Financiƫn en toelichting
 
- Financieel jaarverslag 2021
 
- Begroting en realisatie 2021
 
- Balans 2021
 
- Bijgestelde begroting 2022 en begroting 2023
 
- Vaststellen contributies 2023
5. Verslag kascontrolecommissie
 
6. Benoemingen
- Voorzitter Kees Schotanus is volgens rooster aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur is op zoek
naar een nieuwe voorzitter en uitbreiding met een secretaris en een jeugdcoƶrdinator. Aanmelden kan
uiterlijk t/m 17 april op info@hsvkennemerland.nl - Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
 
7. Jaarverslagen 2021
 
- jaarverslag secretaris
 
- jaarverslag ledensecretaris
 
- commissie vliegvissen
 
- commissie ouderen 55+
 
- commissie wedstrijdvissen zoet

8. Rondvraag
 
9. Sluiting.